Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Las-lunas, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

9. Gebruiker behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch, via de website of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de produkten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Gebruiker garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en produkten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

7 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging vanuit Gebruiker van een door de Wederpartij verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Wederpartij opgegeven emailadres of per post is verzonden naar het door de Wederpartij opgegeven postadres. De Wederpartij en Gebruiker komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de Wederpartij is verzonden. De elektronische bestanden van Gebruiker gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan. Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.

Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen

Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

11. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

12. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

13. De door Gebruiker opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Wederpartij de overeenkomst in stand laat. De Wederpartij is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

14. Indien een produkt dat tijdelijk niet op voorraad is door de Wederpartij wordt besteld, zal indicatief worden aangegeven wanneer het produkt weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Wederpartij per email of telefonisch worden gemeld.

15. Levering vindt plaats op het door de Wederpartij tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

16. Gebruiker levert in beginsel geen bedden naar de waddeneilanden. Indien dit separaat wordt overeengekomen, dan zijn afwijkende voorwaarden van toepassing. Zo zullen de verzendkosten hoger zijn en de levertijd langer.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond

en met directe ingang te ontbinden, indien:

– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond

geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden

gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen,

is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst

onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker

kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van

de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij

onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn

aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot

vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl

de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is

verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de

Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij

de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de

werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de

Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door

Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging

– indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de

Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer

vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en

met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige

verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De

vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor

bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten

daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal

aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

8. Annuleringkosten zullen in rekening worden gebracht indien de zending wordt geannuleerd op het

moment van bezorging. Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag.

Artikel 5 Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij

daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch

krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn

rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,

waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn

verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder

begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of

verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn

van de internetsite. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de

omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn

verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der

partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan

de andere partij.

4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De

Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

overeenkomst.

Artikel 6 Betaling

1. Betaling geschiedt uitsluitend contant bij levering.

2. Indien er sprake is van naleveringen, dan betaalt de Wederpartij de producten die geleverd worden.

3. De laagste prijsgarantie is alleen van toepassing op elders waargenomen identieke produkten of produktcombinaties. Om aanspraak te kunnen maken op de laagste prijsgarantie dient de Wederpartij een bewijs te overleggen van identieke aanbiedingen. Gaat Gebruiker met dit bewijs akkoord, dan brengt Gebruiker het verschil tussen de twee aanbiedingen in mindering op het aankoopbedrag.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op

het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in

Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die

bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij

zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de

voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en

overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. Gebruiker hanteert te allen tijde de garantievoorwaarden van de fabrikant, distributeur of leverancier

van het produkt of dienst. De garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als

normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet

of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de

garantie is ter beoordeling van Gebruiker.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit

uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste

opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder

schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben

aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die

daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere

dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het

gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan

uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend,

extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de

zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn

uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het

geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen

dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen zeven dagen na de

aflevering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd

mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.

De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij

blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op

herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal

Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien

retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de

Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel

vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de

Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover

aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,

daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal

voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze

bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is

uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Gebruiker is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Wederpartij of

anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Gebruiker.

4. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van

Gebruiker beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de order, althans tot dat

gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van

zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze

algemene voorwaarden.

8. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te

wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

10. Het is mogelijk dat Gebruiker op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die

mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter

informatief. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt

verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 10 Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen

en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst

betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op

feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou

beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de

Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het

moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker

toerekenbaar is.

2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij

gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van

hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen

van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over

te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen

integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de

Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de

uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te

gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van

derden wordt gebracht.

2. De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van

weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de

produkten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Gebruiker, haar toeleveranciers of

andere rechthebbenden.

3. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en

modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan

niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

4. Het is de gebruiker van deze website verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van

wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals

bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van

Gebruiker, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in

relatie tot het produkt zelf.

Artikel 14 Persoongegevens

1. De gegevens die door de Wederpartij worden verstrekt, worden door Gebruiker vertrouwelijk

behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, de

betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres; het bevorderen van de

gebruikersvriendelijkheid van de site; het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en

acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins. Gebruiker neemt daarbij

de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

2. Gebruiker zal Wederpartijgegevens niet aan derden verstrekken en zal deze uitsluitend aan derden

ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. Onze werknemers en

door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de

Wederpartijgegevens te respecteren.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt

gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het

totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Las-lunas boxsprings matrassen beddengoed

algemene voorwaarden
algemene voorwaarden